شماره: 939 تاریخ : 1390/04/20-12:00:00

به مروز 4 صفر از پول ملی حذف می شود،

حذف صفرها از واحد پول ملی برنامه دراز مدت است

سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت : حذف چهار صفر از واحد پول ملی برنامه ای درازمدت است و زمان اجرای آن هنوز تعیین نشده است.

به گزارش روز دوشنبه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت،  اصلاح واحد پول ملی را یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی ذکر کرد و افزود : در نشست هیئت دولت از میان پیشنهادهای مطرح پس از بحث و بررسی ، حذف چهارصفر از واحد پول ملی تصویب شده است.

وی با تاکید بر اینکه زمان حذف چهار صفر از واحد پول ملی هنوز تعیین نشده است ،گفت : قرار است برنامه اجرایی و زمان بندی این طرح را بانک مرکزی تهیه و برای تصویب به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه کند.

رئیس کل بانک مرکزی هم حذف صفرها از واحد پول ملی را برنامه ای زمان بر دانست و گفت : تا زمانی که ابعاد این طرح برای آحاد جامعه به طور کامل تبیین نشود و جا نیفتد، اجرایی نخواهد شد .

بهمنی تاکید کرد : پس از مشخص شدن زمان حذف صفر ها از واحد پول ملی؛ پول های قدیمی در دوره سه تا پنج سال از چرخه پولی کشور خارج می شود و البته تا آن زمان هم پول های جدید و هم پول های قدیمی دارای اعتبار خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت : در اجرای این طرح از نظرکارشناسان و مردم استفاده خواهد شد و بانک مرکزی درانتخاب نام پول خرد و نوع آن از مردم نظر خواهی می کند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/938.bos