شماره: 811 تاریخ : 1390/04/16-12:00:00

آموزش و پرورش بخشنامه کرد>

ضریب حقوق کارمندان و حداکثر حقوق مستخدمان شاغل

این ضریب برای مشمولان خدمات کشور 70تومان و برای اعضای هیات علمی 996 تومان است.

بر اساس بخشنامه‌ آموزش و پرورش، ضریب حقوق کارمندان و میزان حداقل و حداکثر حقوق مستخدمان شاغل، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران اعلام شد.

 وزارت آموزش و پرورش، در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آمده است: ضریب حقوق در سال 1390 برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری 700 ریال و اعضای هیات علمی نه هزار و 965 ریال تعیین شده است.
در این بخشنامه آمده است: براساس بند 81 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، افزایش ضریب ریالی از تفاوت تطبیق درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
براساس این گزارش، رقم حداقل و حداکثر حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته به ترتیب سه میلیون و 410 هزار و 23 میلیون و 870 هزار ریال تعیین شده و براساس مقررات مربوط قابل پرداخت است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/811.bos