شماره: 670 تاریخ : 1390/04/11-12:00:00

عمران و توسعه فارس فراتر از پیش بینی ها عمل کرد

شرکت عمران و توسعه فارس طی دوره 9 ماهه سال مالی جاری معادل 134 در صد از پیش بینی در آمد هر سهم خود را پوشش داد.

 

این شرکت در گزارش حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 31 خرداد 90 مبلغ256  ریال سود برای هر سهم محقق کرد .

این درحالی است که شرکت عمران و توسعه فارس پیش بینی درآمد سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه  90 را در با سرمایه 102میلیارد ریال در تاریخ های 25 شهریور و 10 بهمن ماه 89 مبلغ 105 ریال ودر تاریخ 27 اردیبهشت ماه 90 مبلغ 287 ریال، و با سرمایه 153 میلیارد ریال در تاریخ های 28 خرداد و 3 تیر ماه سال 90 مبلغ 191 ریال پیش بینی کرده است که طی 9 ماه توانست 134 درصد آن معادل 256  ریال را پوشش دهد و بر این اساس فراتر از پیش بینی ها یش عمل کرد.

شایان ذکر است پیش بینی عملکرد سال مالی 90 این شرکت در مقایسه با سال مالی قبل شامل افزایش 159 درصدی فروش، افزایش 210 درصدی بهای تمام شده کالا ی فروش رفته، افزایش9میلیارد و 434 ریالی سود عملیاتی و افزایش 19 میلیارد و 934 میلیون ریال سود پس از کسر مالیات می باشد.

"ثفارس" دلیل افزایش 92 درصد از فروش پیش بینی شده این شرکت برای سال مالی منتهی به 31شهریور ماه سال 90 را  از محل فروش پروژه آسمان صدرا عنوان کرد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/670.bos