شماره: 6109 تاریخ : 1391/05/22-12:00:00

ورود بیمه های خارجی؛

تنوع خدمات بیمه را به دنبال دارد

افزایش تنوع در ایجاد شرکت های بیمه و ریسک پذیری بالا باعث ایجاد ضریب نفوذ بیمه در کشور می شود.

 کارگر مدیر عامل شرکت بیمه دانا گفت: با ایجاد رقابت در بازار بیمه ای کشور شرکت های بیمه به طور حتم دنبال شناسایی ریسک های بیمه و ایجاد بیمه نامه های جدید می روند.
کارگر تصریح کرد: صنعت بیمه کشور برای توسعه و رونق فعالیت های خود باید دنبال ایجاد بیمه نامه های جدید براساس ریسک های تعریف شده باشد.
مدیر عامل بیمه دانا عنوان کرد: زمانی که تعداد شرکت های بیمه افزایش پیدا کند دیگر آن امنیت خاصی محدود به تعداد کم شرکت های بیمه نمی شود بنابراین بیمه ها افزایش یافته و در نهایت ضریب نفوذ بیمه هم به طور قابل توجهی بالا می رود.
وی درباره نقش حضور بیمه های خارجی در افزایش ریسک پذیری صنعت بیمه گفت: حضور بیمه های خارجی به طور حتم راهکاری مناسب برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور براساس افزایش نحوه خدمات رسانی، ارزیابی ریسک و تنوع بیمه نامه ها خواهد داشت


URL: http://www.bankosanat.ir/News/6109.bos