شماره: 5866 تاریخ : 1391/04/28-12:00:00

نتایج سرشماری 90 اعلام شد/

شاخص امید به زندگی افزایش یافته است

جمعیت کشور به 75 میلیون 149 هزار و 669 نفر رسیده که این تعداد در 21 میلیون 185 هزار خانواده قرار دارند.

رئیس مرکز آمار ایران در جلسه هیئت دولت حضور پیدا کرد و به ارائه گزارش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 90 پرداخت.

به گزارش بانک و صنعت، عادل آذر در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 نهایی شده و طبق روال قبل، اعلام عمومی نتایج آن به هیئت دولت ارائه شد.

وی ادامه داد: ‌بخشی از این اطلاعات سرشماری امروز اعلام شد و بخش باقی مانده در جلسه آینده دولت ارائه می‌شود.

عادل آذر اظهار کرد: طبق آخرین آمار سرشماری سال 90، جمعیت کشور به 75 میلیون 149 هزار و 669 نفر رسیده که این تعداد در 21 میلیون 185 هزار خانواده قرار دارد.

وی ادامه داد: ‌در این سرشماری بعد خانوار (متوسط جمعیت هر خانواده) 3/5 نفر بوده که در سرشماری سال 85 این رقم چهار نفر بوده است.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: ‌رشد جمعیت طبق این سرشماری از 1/62 درصد به 1/29 درصد کاهش یافته است.

عادل آذر افزود: نسبت زندگی شهری به روستایی هم به این ترتیب بود که 71 درصد جمعیت شهری و 29 درصد جمعیت روستایی است که این نشانگر افزایش جمعیت شهری در کشور است.

وی همچنین ادامه داد: طبق این سرشماری، جمعیت کشور به سمت میانسالی پیش می‌رود و شاخص امید به زندگی در کشور نیز افزایش پیدا کرده است.

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/5866.bos