شماره: 567 تاریخ : 1390/04/05-12:00:00

عضو کمیسیون عمران مجلس:

بیمه کارگران ساختمانی متوقف نشده است

jر قانونی که مجلس تصویب کرد ابعاد مختلفی مد نظر قرار گرفته و به آنها تاکید شد از جمله آن که ضمن تایید صلاحیت فنی کارگران حق بیمه این قشر نیز باید توسط کارفرمایا

 

مهرداد لاهوتی افزود: بیمه کارگران ساختمانی متوقف نشده است و همچنان مطابق قانون پرداخت می شود .
نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم گفت: در قانونی که مجلس تصویب کرد ابعاد مختلفی مد نظر قرار گرفته و به آنها تاکید شد از جمله آن که ضمن تایید صلاحیت فنی کارگران حق بیمه این قشر نیز باید توسط کارفرمایان پرداخت شود لذا برای دستیابی به منظور اول یعنی تایید صلاحیت فنی، مراکز فنی و حرفه ای مکلف شده اند تا کارگران را آموزش داده و در صورت قبولی در آزمون به آنها کارت مهارت فنی اعطا کنند.
وی ادامه داد: در گام دوم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما اجرا می شود پیش از این سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارگران را مطابق فرمولی محاسبه می کرد که در آن حقوق کارگر در سطح زیربنا ضرب و سپس حاصل آن در حاصل ضرب 4 درصد در عدد یک محاسبه شده و نتیجه عددی بود که کارفرما باید می پر داخت اما این بیمه فقط برای حوادث پیش بینی شده و خبری از بازنشستگی در آن نبود با تصویب قانون جدید این فرمول تغییر یافت .
لاهوتی در توضیح بیشتر مطلب فوق افزود: در فرمول جدید (حقوق کارگر ضربدر 4 درصد ضربدر سطح زیر بنا ضربدر 30) این گونه محاسبه می شود این امر موجب شد تا در بخش مسکن مشکلاتی بوجود آید چرا که کارفرما برای پرداخت چنین مبلغی ناچار به افزایش قیمت مسکن شد و ناگزیر بحرانی بوجود آمد که باید کنترل می شد لذا مجلس چاره ای دیگر اندیشید.
این عضو کمیسیون عمران ادامه داد: برای حل بحران مصوبه شد تا فرمول فوق طی 4 سال و با شیب ملایم انجام شود یعنی در سال نخست 25 درصد فرمول ایجاد می شد از سال دوم 50 درصد و به همین ترتیب تا پایان 4 سال به فرمول مزبور کاملا عمل می شود.
لاهوتی تاکید کرد: با این روش کارگران ساختمانی و روزمزد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد وچنانچه حق بیمه برای مدت معینی پرداخت و سپس به دلیل بیکاری کارگر متوقف شده و مجدد از مسیر دیگر پرداخت شود مجموعه پرداخت ها به یکدیگر متصل شده و کارگر می تواند از مزایای بازنشستگی آن استفاده کند.
وی در پایان خاطرنشان ساخت :علیرغم برخی ادعاها این قانون متوقف نشده و همچنان کارگران را تحت پوشش قرار می دهد
.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/567.bos