شماره: 452 تاریخ : 1390/03/31-12:00:00

یک ششم برق کشور در تهران مصرف می شود

جدیدترین گزارش ترازنامه انرژی کشور نشان می دهد که یک ششم برق تولیدی کشور در استان تهران مصرف می شود.

به گزارش روز دوشنبه شبکه تخلیلی ، خبری بانک و صنعت: ،وزارت نیرو اعلام کرد: تعداد مشترکان برق کشور در پایان سال 88 به24.2 میلیون مشترک رسیده که 6.4 درصد در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته است.
براساس گزارش ترازنامه انرژی کشور، مصرف نهایی برق کشور در پایان سال 88 به 171 هزار و 37.09 گیگاوات ساعت و مصرف کل برق کشور نیز به 173 هزار و 152.4 گیگاوات ‌ساعت رسیده است.
براساس این گزارش، 51.6 درصد از کل مصرف نهایی برق به بخش‌های خانگی، تجاری، عمومی، 33.6 درصد به بخش صنعت، 12.5درصد به بخش کشاورزی و 3/2 درصد به بخش‌های روشنایی معابر و حمل و نقل اختصاص داشته است.
همچنین بیش از یک ششم کل مصرف و یک پنجم از کل مشترکان برق کشور در استان تهران متمرکز است.
جدیدترین گزارش ترازنامه انرژی کشور نشان می دهد ضریب بار تولیدی سالانه کل کشور تا پایان سال 88 به میزان 67 درصد رسیده است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/452.bos