شماره: 441 تاریخ : 1390/03/30-12:00:00

انتقاد نهاوندیان از تصمیم های یک شبه در عرصه اقتصاد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بخش خصوصی باید در فرایند تصمیم سازی باشد تا شاهد تصمیم گیری های یک شبه در عرصه اقتصاد نباشیم.

 نهاوندیان در نشست هفتگی جامعه انجمن اسلامی اصناف و بازار در مسجد امام بازار افزود: بخش خصوصی در پی این نیست که جانشین حاکمیت شود.

وی گفت: ابتکار جدیدی در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته و بر اساس آن قرار است شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی متشکل از نمایندگان سه قوه و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در زمینه بررسی مسائل و مشکلات فعالیت های اقتصادی تشکیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این شورا دو معاون از قوه قضائیه ، هشت وزیر و چهار نماینده مجلس شورای اسلامی حضور دارند که در زمینه مسائل اصلی اقتصاد به بحث و بررسی خواهند کرد.

آقای نهاوندیان با بیان اینکه ما قبل از تصمیم گیری به تصمیم سازی نیاز داریم گفت: این شورا وظیفه تصمیم سازی را در امور اقتصادی کشور برعهده دارد.

وی همچنین گفت: گاهی برنامه هایی به پایان می رسد اما هنوز آئین نامه آن برنامه تدوین نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: عدالت اقتضا می کند اقتصاد کشور را به اقتصادی قابل پیش بینی تبدیل کنیم تا در عرصه فعالیت های اقتصادی برخی یک شبه پولدار نشوند و برخی نیز یک شبه سرمایه خود را از دست ندهند که این وضع با عدالت منطبق نیست.

آقای نهاوندیان افزود: سال جهاد اقتصادی عرصه ای برای افراد است تا نشان دهند برای عزت نظام چه تلاشی کرده اند.

وی گفت: ما در مجموعه تشکل های اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده قانونی بخش خصوصی کشور وظیفه خود می دانیم از نظر همه تشکل ها استفاده کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از انجمن اسلامی اصناف و بازار خواست اتاق ایران را در ایجاد هم افزایی یاری کند.

آقای نهاوندیان افزود: در این شرایط است که امیدوار می شویم تا چهار سال آینده نقشه منطقی و نظام مندی برای تشکل های بخش خصوصی محقق شود


URL: http://www.bankosanat.ir/News/441.bos