شماره: 386 تاریخ : 1390/03/25-12:00:00

برنامه دولت براى افزایش برداشت از ذخایر مشترک نفتى

سرپرست وزارت نفت گفت:حوزه ها برای برداشت از ذخایر مشترک نفتی شناسایی شده و برنامه ریزی کرده ایم

محمد علی آبادی گفت: برای برداشت از ذخایر مشترک نفتی با کشورهای همسایه، برنامه های مختلفی پیش بینی شده است و در طول برنامه پنجم تا حجم قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

 به گزارش روز چهارشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت،سرپرست وزارت نفت ضمن بیان مطلب فوق افزود: برای برداشت از ذخایر مشترک نفتی با کشورهای همسایه، برنامه داریم. حوزه ها شناسایی شده و برنامه ریزی کرده ایم.
علی آبادی تصریح کرد: تعدادی چاه حفر شده است و در طول برنامه پنجم میزان ذخایر مشترک نفتی تا حجم قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
وی همچنین درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در وزارت نفت نیز اظهار داشت: برنامه ای برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در وزارت نفت پیش بین شده است و این افراد در آینده نزدیک تبدیل وضعیت خواهند شد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/386.bos