شماره: 2939 تاریخ : 1390/08/29-12:00:00

برنامه دولت برای مسکن مهر سال 91

تهران -شبکه خبر ی بانک وصنعت : و شهرسازی با اعلام سیاست وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن مهر در سال آینده گفت: براساس پیش بینی ما 300 هزار واحد از سهمیه سال بعد به صورت انبوه سازی و قرارداد سه جانبه

 

 

علی نیکزاد درباره برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن مهر در سال آینده، اظهار داشت: برای سال آینده مسکن مهر با همان قیمت قبلی ساخته خواهد شد و حجم بیشتری به بافت های فرسوده و خودمالکین اختصاص پیدا می کند. وی افزود: مالکان بافت فرسوده که در گذشته از وام مسکن استفاده نکرده باشند می توانند با دریافت وام مسکن مهر، اقدام به نوسازی واحدهای خود کنند و به دلیل وجود تمامی تاسیسات زیر بنایی و روبنایی سیاست وزارت راه و شهرسازی در مسکن مهر، نوسازی بافت های فرسوده خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قرارداد سه جانبه برای ساخت مسکن مهر سال 91، بیان کرد: براساس پیش بینی ما 300 هزار عدد از سهمیه سال بعد بصورت انبوه سازی و قرارداد سه جانبه خواهد بود که با قیمت های امسال ( با آسانسور متری 310 هزار تومان و بدون آسانسور متری 300 هزار تومان) ساخته می شود.

تعیین نیاز مسکن با انجام سرشماری

نیکزاد با تاکید بر اینکه اولویت ساخت مسکن مهر به روش صنعتی سازی است، گفت: در 3 ماهه سوم امسال، سهمیه سال 91 عملیاتی می شود البته منتظر نتیجه سرشماری نفوس و مسکن هستیم تا بر این اساس، آمار نیاز به مسکن تعیین شود. وی با اشاره به اینکه نتیجه این آمارگیری برای ما بسیار مهم است، افزود: برنامه ریزی ما برای ساخت مسکن مهر تاکنون براساس آمار دور قبل و تقریبی بوده است بنابراین نیاز به آمار درستی برای سال 91 هستیم تا بتوانیم برای 4 سال آینده هم برنامه ریزی داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه انبوه سازان و پیمانکارن زیادی برای ساخت مسکن مهر ابراز تمایل کرده اند، گفت: واگذاری ساخت مسکن مهر از طریق فراخوان به انبوه سازان و پیمانکاران انجام می شود.

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/2939.bos