شماره: 1905 تاریخ : 1390/06/16-12:00:00

قدردانی از بانک صنعت و معدن به خاطر مبارزه با پولشویی

معاون اموربانکی ، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت اموراقتصادی و دارایی طی ارسال نامه ای از بانک صنعت ومعدن به خاطر تلاش اثربخش در مبارزه با

 دکتراصغرابوالحسنی هستیانی در متن این نامه آورده است : با عنایت به گزارش های واصله، آن بانک تلاش اثربخشی در خصوص مبارزه با پولشویی انجام داده است .
لذا بدینوسیله از جنابعالی، اعضای هیأت مدیره و کلیه همکاران ذیربط تشکر و قدردانی می گردد. بعلاوه این موضوع در جلسه مجمع عمومی نیز مورد عنایت و تقدیر قرار گرفت .


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1905.bos