شماره: 1721 تاریخ : 1390/05/31-12:00:00

کانون کشتی هیئت کشتی استان تهران خبر داد:

کشتی گیران تهرانی زیر پوشش بیمه

:گوش شکسته های پایتخت نشین تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

 

به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،با تصمیم هیئت کشتی استان تهران همه کشتی گیران فعال عضو کانون کشتی به همراه خانواده های آنها زیر پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند و ضمن دریافت دفترچه بیمه به مدت یکسال بیمه می شوند.
این گزارش حاکیست ، هیئت کشتی استان تهران قصد دارد با این اقدام تحسین برانگیز تا حدود زیادی دغدغه کشتی گیران و خانواده هایشان را نسبت به آسیب های احتمالی کاهش دهد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1721.bos