شماره: 1633 تاریخ : 1390/05/24-12:00:00

دبیر کل سندیکاى بیمه گران ایران خبرداد:

احتمال تعیین نرخ جدید دیه تا آخر شهریور ماه

:دبیر کل سندیکاى بیمه گران ایران با بیان اینکه رشد شرکت هاى بیمه اى با کارکرد عمومى براى اقتصاد بیمه اى کشور نامطلوب است، از احتمال تعیین نرخ جدید دیه تا آخر شهریور ماه

 

به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،غلامرضا تاج گردون با رد این موضوع که عدم تعیین نرخ دیه باعث سردرگمى شرکت هاى بیمه اى در راستاى صدور بیمه نامه شده است گفت: در حال حاضر شرکت هاى بیمه اى براساس نرخ دیه سال گذشته بیمه نامه صادر مى کند و این موضوع طبیعى است چرا که درسال هاى گذشته نیز این گونه موارد اتفاق افتاده است که نرخ دیه متناسب با سال قبل از آن قیمت گذارى شود.

به گفته وى در حال حاضر نرخ دیه از سوى مراجع ذیربط در حال بررسى است و این احتمال دارد که تا آخر شهریورماه مصوبه نرخ جدید دیه تعیین شود.این فعال حوزه بیمه در ادامه با بیان این که اقتصاد ایران ظرفیت افزایش تعداد شرکت هاى بیمه اى را داردگفت: زمانى رشد شرکت هاى بیمه اى مطلوب خواهد بود که به سمت بیمه هاى تخصصى مانند بیمه عمر سوق داده شود .
وى افزود: متاسفانه بیمه مرکزى تا کنون نتایج مطالعات خود را در خصوص افزایش تعداد شرکت هاى بیمه اى در اختیار سندیکا قرار نداده است. تاج گردون در ادامه رشد بیمه هایى که با پشتوانه بانک هاى خصوصى تشکیل مى شود نوع دیگر از گسترش بیمه هاى عمومى در کشور اعلام کرد و گفت: متاسفانه تعداد این تعداد شرکت بیمه اى نیز در ایران در حال گسترش است..


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1633.bos