شماره: 1601 تاریخ : 1390/05/19-12:00:00

تمامی مشترکین گاز بیمه هستند

:کلیه مشترکین گاز طبیعی تحت پوشش بیمه بوده و در صورت بروز حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی از مزایای بیمه بهره مند خواهند شد.

 به گزارش روز چهارشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،محسن عرب مقصودی گفت: طبق قرارداد منعقد شده بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بیمه ایران،کلیه مشترکین گاز طبیعی تحت پوشش بیمه بوده و در صورت بروز حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی از مزایای بیمه بهره مند خواهند شد.
وی حداکثر پرداخت غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه را تا 181 میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد:غرامت نقص عضو و از کار افتادگی دائم برای هر نفر در هر حادثه نیز تا 181 میلیون ریال،هزینه های پزشکی ناشی از هر حادثه برای هر نفر تا 350 میلیون ریال و جبران خسارت های مالی به ازاء هر واحد مسکونی و مشاعات و اشخاص ثالث در هر حادثه تا مبلغ 250 میلیون ریال است.
عرب مقصودی تصریح کرد: چنانچه اموال خسارت دیده تحت پوشش بیمه نامه های دیگری نیز باشد اداره بیمه نسبت به سرمایه های تحت پوشش بیمه نامه های مربوط، با رعایت سقف تعهدات اقدام خواهد کرد.وی تاکید کرد: ارائه نظریه پزشکی قانونی در خصوص علت فوت، نقص عضو، جراحان یا صدمات وارده همچنین هزینه های پزشکی انجام شده همچنین ارائه نظریه سازمان آتش نشانی یا شرکت گاز مبنی بر تائید وقوع حادثه آتش سوزی یا انفجار در اثر مصرف گاز طبیعی برای خسارت های مالی الزامی می باشد.
عرب مقصودی یادآور شد: حادثه دیدگان بایستی حداکثر تا 10 روز بعد از وقوع حادثه جهت استفاده از مزایای مذکور به اداره بیمه معرفی شوند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1601.bos