شماره: 1515 تاریخ : 1390/05/15-12:00:00

نخستین اوراق مشارکت سال 90 با موفقیت به فروش رفت

:نخستین اوراق مشارکت سال 90 در فاصله کمتر از یک هفته در شرکت فرابورس ایران به فروش رفت.

 

به گزارش روز شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،شرکت توسعه بین المللی ساختمان برای پروژه نارنجستان خود، مبلغ 800 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرد که تمام این اوراق از سوی سرمایه گذاران خریداری شد.

سود این اوراق 5/16درصد در سال به صورت روزشمار است که هر سه ماه یکبار به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود.
کل سرمایه گذاری پروژه نارنجستان 2560 میلیارد ریال است که 1760 میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت توسعه ساختمان و 800 میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق مشارکت تامین می‌شود.

براساس این گزارش، شرکت تامین سرمایه امین مشاور عرضه وتعهد پذیره نویسی را برعهده دارد و قیمت اسمی اوراق یک میلیون ریال با نام و قابل معامله است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1515.bos