شماره: 1026 تاریخ : 1390/04/22-12:00:00

سپرده های مردم نزد پست بانک افزایش یافت

بر اساس آمار و اطلاعات رسمی، سپرده های دیداری، پس انداز، سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت و سایر سپرده های پست بانک ایران در پایان سال 89 نسبت به پایان سال 84 به میزان

به گزارش روز چهارشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعهت به نقل از  اداره کل امورمالی بانک، از مجموع سپرده های بانک، سپرده های دیداری 282 درصد، سپرده های پس انداز 758 درصد، سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت 1227درصد، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 801 درصد و سایر سپرده ها نیز 10550 درصد رشد داشته است.
بنابراین گزارش: در طول این زمان مجموع دارائی های پست بانک 387 درصد، مانده تسهیلات اعطائی در بخش های اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و بازرگانی و خدمات به ترتیب 112900 درصد، 300 درصد، 268 درصد، 609 درصد رشد داشته است.
این گزارش می افزاید: فعالیت های ارزی و بین المللی پست بانک تا پایان سال 89 در قالب اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های ارزی، خرید و فروش ارز، حوالجات و بروات وصولی نسبت به پایان سال 86 به ترتیب 184درصد، 1600 درصد، 15 درصد، 123 درصد و 1200 درصد رشد داشته است.
همچنین درآمدهای مشاع و غیرمشاع پست بانک تا پایان سال 89 نسبت به پایان سال 84 به ترتیب 410 و 350 درصد، هزینه ها 397 درصد و سود خالص نیز 925 درصد رشد داشته است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1026.bos