شماره: 348820 تاریخ : 1397/02/24-06:03:07

گزارش

گزارش شاخص قیمت کل کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای کل کشور، شهری و روستایی و درصد تغییرات شاخص به تفکیک استان در فروردین ماه سال 1397

شاخص کل (بر مبنای100=1395) در فروردین ماه سال 1397 برای کل کشور عدد 112,9 را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،شاخص کل (بر مبنای100=1395) در فروردین ماه سال 1397 برای کل کشور عدد 112,9 را نشان می‌دهد. بیشترین  عدد شاخص در این ماه  مربوط به استان کرمانشاه (118.7)  و کمترین عدد شاخص مربوط به استان سیستان و بلوچستان (109.7) است. 

 1- شاخص کل (بر مبنای100=1395) در فروردین ماه سال 1397 برای کل کشور عدد 112,9 را نشان می‌دهد. بیشترین  عدد شاخص در این ماه  مربوط به استان کرمانشاه (118.7)  و کمترین عدد شاخص مربوط به استان سیستان و بلوچستان (109.7) است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای کل کشور 8,1 درصد است. همچنین نتایج نرخ تورم استانی نشان می دهد، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه 10.9 درصد است که مربوط به استان کرمانشاه می باشد و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه 6.4 درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

2- شاخص کل (بر مبنای100=1395) در فروردین ماه سال 1397 برای خانوارهای شهری عدد 112,9 را نشان می‌دهد. بیشترین  عدد شاخص در این ماه  مربوط به استان کرمانشاه (118.4)  و کمترین عدد شاخص مربوط به استان زنجان (109.9) است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای شهری 8,0 درصد است. همچنین نتایج نرخ تورم استانی نشان می دهد، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه 11.1 درصد است که مربوط به استان لرستان می باشد و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه 6.5 درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

3- شاخص کل (بر مبنای100=1395) در فروردین ماه سال 1397 برای خانوارهای روستایی عدد 112,9 را نشان می‌دهد. بیشترین  عدد شاخص در این ماه  مربوط به استان کرمانشاه (119.8)  و کمترین عدد شاخص مربوط به استان سیستان و بلوچستان (106.7) است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای روستایی 8,3 درصد است. همچنین نتایج نرخ تورم استانی نشان می دهد، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه 11.5 درصد است که مربوط به استان کرمانشاه می باشد و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه 4.8 درصد و مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/گزارش-شاخص-قیمت-کل-کالاها-وخدمات-مصرفی-خانوارهای-کل-کشور-شهری-و-روستایی-در-فروردین-ماه-سال-1397.bos