شماره: 466108 تاریخ : 1398/03/22-11:58:46

ورود 54 لکوموتیو به ناوگان ریلی کشور در سال جاری

معاون ناوگان شرکت راه آهن گفت: به منظور تحقق برنامه های راه آهن برای افزایش سهم جابجایی بار و مسافر امسال، 54 لکوموتیو وارد ناوگان ریلی کشور می شود.

به گزارش خبرنگار بانک و صنعت ، محمد هادی ضیایی مهر در سومین روز هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ، تجهیزات و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران، افزود: بر اساس برنامه ریزی های شرکت راه آهن قرار است تا پایان سال جاری 19 دستگاه لکوموتیو در شرکت مپنا و 35 دستگاه لکوموتیو دیگر پس از بازسازی وارد ناوگان ریلی کشور شود. 
ضیایی مهر با اشاره به تکالیف تعیین شده در برنامه ششم توسعه در زمینه افزایش سهم جابجایی بار به میزان 30 درصد و مسافر به میزان 20 درصد ، اظهار داشت: برای تحقق این تکالیف، توسعه زیر ساخت های شبکه ریلی، تامین ناوگان قطارهای مسافری، حومه ای ، باری و تامین لکوموتیو به عنوان اصلی ترین بخش از نیروی محرکه راه آهن در دستور کار شرکت راه آهن قرار دارد .
وی از بازسازی بیش از 200 واگن مسافری از محل بسته های تشویقی سرمایه گذاری در سال جاری خبر داد و گفت: راه آهن بازسازی واگن های مسافری بالای 30 سال شرکت های حمل و نقل ریلی را جزو اولویت های خود قرار داده است . 
ضیایی مهر گفت: طبق سیاست های تشویقی مقرر شده است امسال حدود یک هزار دستگاه واگن باری در شرکت های داخلی تولید شود و برای رونق کسب و کار در حوزه حمل و نقل ریلی، نهضت قطعه سازی در شرکت های داخلی آغاز شده و هم اکنون 60 درصد تولید لکوموتیو در کشور داخلی سازی شده است. 
وی در ادامه با اشاره به تعداد ناوگان در گردش ریلی کشور یادآور شد: هم اکنون 346 دستگاه لکوموتیو باری ، 126 دستگاه لکوموتیو مسافری و 143 دستگاه لکوموتیو مانوری در خطوط ریلی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. 
معاون ناوگان راه آهن گفت: هم اکنون بیش از 25 هزار واگن باری در خطوط ریلی کشور نسبت به جابجایی بار اقدام می کنند و1652 واگن مسافری و 107 دستگاه قطارهای خود کشش ریل باس حومه ای و 87 دستگاه قطارهای ترن ست برون شهری جابجایی مسافران در خطوط ریلی را بر عهده دارد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/ورود-54-لکوموتیو-به-ناوگان-ریلی-کشور-در-سال-جاری.bos