شماره: 350718 تاریخ : 1397/03/23-05:18:58

نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در سال 1396 ، 3,7 درصد بوده است

بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه 1390 ، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال 1396 ، 3,7 درصد بوده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از درگاه ملی آمار، بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه 1390، نرخ رشدمحصول ناخالص  داخلی  (به قیمت بازار) در سال 1396، 3,7 درصد بوده است.

نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی 1 درصد، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) 1,6 و فعالیتهای گروه خدمات 6.8  رشد داشته است.

فایلهای پیوست
nrmnd1396 (81,8 KB)

URL: http://www.bankosanat.ir/News/نرخ-رشد-محصول-ناخالص-داخلی-در-سال-1396-37-درصد-بوده-است.bos