شماره: 519219 تاریخ : 1399/06/19-02:03:21

مرکز آمار ایران اعلام کرد

نرخ تورم سالانه تولیدکننده کاهش یافت

مرکز آمار اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار 99 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 23.6درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 13.1واحد درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش بانک و صنعت، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار 1399 نسبت به فصل بهار سال 1398، 12, 0 درصد افزایش دارد. در میان بخش های مختلف تولیدی کم ترین نرخ مربوط به بخش کشاورزی (3.6 درصد) و بیش ترین نرخ مربوط به یخش برق (40.6 درصد) است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار 1399 به 11. 4 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 11.7 درصد افزایش داشته است. کمترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش خدمات (6.7 درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار 1399 به 12. 0 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 3.0 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار 1399 نسبت به فصل بهار سال 1398، 12.0 درصد افزایش دارد. در میان بخش های مختلف تولیدی کم ترین نرخ مربوط به بخش کشاورزی (3.6 درصد) و بیش ترین نرخ مربوط به یخش برق (40.6 درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1399 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 23. 6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 13.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش های اصلی تولیدی در کشور، کم ترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (9.9 درصد) و بیش ترین آن مربوط به بخش معدن (37.7 درصد) است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/نرخ-تورم-سالانه-تولیدکننده-کاهش-یافت.bos