شماره: 520772 تاریخ : 1399/07/14-12:44:04

مهر تایید حسابرس بر افزایش سرمایه 282 درصدی بیمه تجارت نو

افزایش سرمایه 282 درصدی بیمه تجارت نو که پیش از این توسط هیئت مدیره مطرح شده بود با تایید حسابرس مستقل یک مرحله دیگر به تحقق، نزدیک شد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ درحال حاضر سرمایه این شرکت یک هزارو 570 میلیارد ریال است که در دو مرحله پس از موافقت سازمان بورس و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده، به رقم 6 هزارمیلیارد ریال خواهد رسید.

گفتنی است؛ افزایش سرمایه “بنو” از دو محل سود انباشته و اندوخته سرمایه اعمال خواهد شد تا صرف حفظ سطح یک توانگری مالی، شروع فعالیت قبولی اتکایی و افزایش ظرفیت نگهداری، شود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/مهر-تایید-حسابرس-بر-افزایش-سرمایه-282-درصدی-بیمه-تجارت-نو.bos