شماره: 494488 تاریخ : 1398/09/10-10:25:16

عکس

تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران

گزارش تصویری ، مراسم تقدیر از واحدهای نمونه تهران در سال 1398 از نگاه دوربین بانک و صنعت

بانک و صنعت ؛

 

تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران

 

تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران

 

تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران

 

تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران

 

تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران

 

تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران

 

تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران

 

تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران

 

تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران

 

تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران

 

عکاس: فرزانه هندی


URL: http://www.bankosanat.ir/News/تقدیر-از-واحدهای-نمونه-استان-تهران.bos