شماره: 353950 تاریخ : 1397/05/17-09:00:25

گزارش

بررسی کیفیت پرداخت الکترونیکی منتهی به سال 96 در شاپرک

یکی از اهداف اصلی شاپرک در شبکه پرداخت الکترونیک افزایش میزان کیفیت پرداخت الکترونیکی در سطح کشور میباشد. افزایش سطح کیفی عملکرد شبکه منجر به افزایش مطلوبیت برای کابران صنعت پرداخت الکترونیک می‌گردد.

به گزارش بانک و صنعت ، 

سهم تراکنشهای موفق از کل تراکنش ها

خطاهای موجود در شبکه پرداخت کشور در حال حاضر در 5 گروه خطای صادرکنندگی ، خطای پذیرندگی ، خطای شاپرکی ، خطای کاربری و خطای کسب و کار طبقه بندی می‌شوند.

 

 

در جدول ذیل تعداد هر یک از انواع 5 گانه خطاها در سال 1396 محاسبه شده است و سهم هر یک ازخطاها از مجموع خطاهای سال  1396را نشان میدهد.

 

 

طبق نمودار ذیل در سال 1396نزدیک به 90 درصد تراکنش ها در شبکه پرداخت موفق بوده و بیش از 99.98 درصد تراکنش ها از نظر سوئیچ شاپرک موفق بوده است.

خطای کاربری بیشترین سهم در میان خطاهای سال1396 را به خود اختصاص داده است. این خطا عموما به سبب عملکرد دارنده کارت اتفاق افتاده و مرتبط با عملکرد شبکه پرداخت نمی باشد. در بررسی میزان دسترس پذیری شبکه نیز سهم این خطا در نظر گرفته نمیشود. در میان خطاهای اتفاق افتاده کمترین سهم متعلق به خطاهای شاپرکی می باشد.

 

 

بهبود عملکرد شبکه پرداخت الکترونیکی

بهبود عملکرد شبکه پردخت الکترونیکی از جمله اهداف مد نظر شرکت شاپرک می باشد. به سبب ارزیابی عملکرد شرکت شاپرک شاخصی به نام دسترس پذیری در گزارش های ماهانه شاپرک تعریف شده است.

لازم به ذکر است که میزان دسترس پذیری کل شبکه پرداخت بر اساس کل تراکنش های خطادار شبکه پرداخت محاسبه شده است که طبیعتا تعداد تراکنش های دارای خطای کاربری در محاسبات این شاخص لحاظ نمی گردد.

 

 

آنالیز تراکنش های ناتمام رخ داده در شبکه

شاخص میزان تراکنش های ناتمام رخ داده در شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و روند آن در طول زمان، یکی از شاخص هایی است که بر کیفیت انجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است.

تعداد تراکنش های نا تمام در ابتدا و انتهای سال 1396 به همراه میزان تغییرات این دست از تراکنش ها در جدول ذیل آورده شدهاست. تعداد کل تراکنش های مغایرتی در سال 1396 بالغ بر5.085.880 تراکنش می باشد.

تعداد تراکنش های ناتمام در انتهای سال 1396 نسبت به ابتدای سال نزدیک به 6 درصد کاهش را تجربه نموده است که با توجه به افت شدید تعداد تراکنش های شبکه پرداخت در فروردین ماه و متقابلا رشد قابل توجه در اسفند ماه این میزان افزایش تراکنش های ناتمام در شبکه قابل توجیه می باشد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/بررسی-کیفیت-پرداخت-الکترونیکی-منتهی-به-سال-96-در-شاپرک.bos