شماره: 352092 تاریخ : 1397/04/20-12:48:49

یادداشت:

باور فرهنگی مودیان پیش شرط رشد درآمدهای مالیاتی

فرهنگ مالیاتی مجموعه ای ازآگاهی ها، ارزش ها، باورها، تصورات و رفتارها درباره مالیات است، یعنی اینکه شهروندان اعم از مردم،کارگزاران اقتصادی،فرهنگی وسیاسی، رسانه‏هاو.. درباره مالیات چگونه فکر می کنند، آن را چگونه ارزیابی می‏کنند ویا چه تصوری از تاثیر آن بر زندگی خود دارند یا اینکه چه کنش و رفتاری در خصوص پرداخت مالیات و اتجام وظایف قانونی خودشان دارند.

بانک و صنعت، فرهنگ مالیاتی هر جامعه ای متاثر از شرایط تاریخی، وضعیت اقتصادی و سیاسی، روحیه مشارکت جویی، قوانین و مقررات آن است. هرچقدر فرهنگ مالیاتی جایگاه مناسبی در بین مردم داشته باشد و قوانین و سیستم های مالیاتی کارا باشند، انگیزه مشارکت در پرداخت مالیات و افزودن بر درآمدهای مالیاتی تقویت خواهد شد. فرهنگ مالیاتی همچنین عامل مهمی برای موفقیت نظام مالیاتی و جهت گیری های سازمانی به شمار می رود، چرا که بر رفتار مردم و گروه هایی که با این نظام در ارتباط هستند، اثر مستقیم می گذارد.

درآمدهای مالیاتی از منابع مهم دولت به شمار می رود و ثبات و تداوم وصول مالیات، موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارایه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود. عامل بسیار مهم در ترویج فرهنگ پرداخت مالیات در کشورهای پیشرفته، وجود سازمان های نظارتی قدرتمند بر نحوه مصرف مالیات در این کشورها است که عملکرد آنها مالیات دهندگان را مطمئن می سازد که مالیات های آنها دقیقا برای همان مصارفی که در بودجه دولت ها منظور شده است، پرداخت می شود. با ایجاد زمینه های مناسب در خصوص فرهنگ سازی مالیاتی میتوان بیش از پیش به منابع مالیاتی دسترسی پیدا کرد چرا که اکثریت مردم با امر مالیات آشنا شده و اقدام به پرداخت مالیات به بهترین شکل می کنند. شفاف سازی اقتصادی و جلب اعتماد آحاد مردم برای پرداخت مالیات و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی در صورتی محقق خواهد شد که فعالیت های ترویج فرهنگ مالیاتی در سراسر کشور انجام گیرد. رسانه ها و ارگانهای فرهنگی و آموزشی کشور می توانند با کمک به امر فرهنگ سازی مالیاتی، ضمن ترسیم نقش مالیات در توسعة زیرساختهای شهرها نسبت به ارتقای نگرش جامعه به مالیات و ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت در مدیریت شهری نیز یاریگر دست اندرکاران نظام مالیاتی باشند. اطلاع مردم از محل مصرف و نحوه مصرف مالیات، انگیزه های آنان را برای پرداخت مالیات را افزایش خواهد داد. مشارکت مردم در توسعه و آبادانی کشور در سایه شفافیت در مصرف درآمدهای مالیاتی خواهد بود. در حال حاضر مردم بیش از هر زمان به آثار متعدد و مزایای فراوان پرداخت مالیات در آبادانی وعمران شهرها و روستاها و توسعه زیرساخت های شهری و همچنین پیشبرد اهداف دولت در حوزه های امنیت، بهداشت، آموزش و تامین مالی امورات جاری کشور آگاهی و اشراف دارند. این اشراف نسبی به مقوله مالیات و کارکردهای آن نتیجه برنامه های تحول آفرین فرهنگ سازی مالیاتی و همچنین اطلاع رسانی های موثر و بهنگام در مقاطع گوناگون است.
در خاتمه، ارتقای فرهنگ مالیاتی مقوله ای اجتناب ناپذیر برای ارتقای رابطه میان نظام مالیاتی و مردم است. در نزد صاحب نظران حوزه اقتصادی، مالیات صرفا یک مقوله اقتصادی نیست بلکه یک جنبه اخلاقی و اجتماعی مهم نیز دارد و افکار عمومی به نحوه هزینه کرد مالیات در جامعه و رعایت عدالت مالیاتی توجه ویژه ای دارند و همین نگاه و باور فرهنگی باعث می شود بیش از پیش به فرهنگ سازی مالیاتی پرداخته شود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/باور-فرهنگی-مودیان-پیش-شرط-رشد-درامدهای-مالیاتی.bos