شماره: 521392 تاریخ : 1399/07/24-02:27:11

ارائه نتایج طرح پژوهشی تحلیل و ارزیابی رضایت مندی مشتریان بیمه های زندگی

نتایج طرح پژوهشی "تحلیل و ارزیابی رضایت مندی مشتریان بیمه های زندگی" در پژوهشکده بیمه ارائه شد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، طرح پژوهشی "تحلیل و ارزیابی رضایت مندی مشتریان بیمه های زندگی" توسط دکتر کیومرث مترجم عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام و نتایج آن در تاریخ 22 مهر 1399 در پژوهشکده بیمه ارائه شد. هدف از انجام این طرح پژوهشی شناسایی انتظارات و عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندی بیمه گذاران حقیقی بیمه زندگی و تدوین خط مشی در جهت نیل به رضایت حداکثری ذینفعان است.
نتایج حاصل از این طرح پژوهشی نشان می دهد که انتظارات ذینفعان از وضعیت فعلی صنعت بیمه در کشور بالاتر بوده و تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت یکی از مهمترین نیازهای مشتریان زیان دیده است.
بر پایه این گزارش، صنعت بیمه نیازمند روش های نوین جهت آگاه سازی مشتریان از انواع بیمه نامه ها است و میزان رضایتمندی ذینفعان از خدمات ارائه شده توسط شرکت های بیمه باید با تمامی جزئیات و ابعاد سنجیده شود.
بر پایه نتایج این پژوهش، توجه شرکت های بیمه به پایش مستمر نظرات و انتظارت بیمه گذاران از صنعت بیمه یکی از موضوعات مهمی است که علاوه بر شناخت بیشتر نسبت به نیازهای مشتریان، موجبات رضایت حداکثری بیمه گذاران بیمه های زندگی را فراهم می آورد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/ارایه-نتایج-طرح-پژوهشی-تحلیل-و-ارزیابی-رضایت-مندی-مشتریان-بیمه-های-زندگی.bos