در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم تعهدی به ضمانت ملل بانک پارسیان خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 512589 تاریخ : 1399/02/22-09:35:39
,23,17,
مروری بر ماده 97 قانون مالیات های مستقیم

مروری بر ماده 97 قانون مالیات های مستقیم

مطابق باماده97 قانون مالیات های مستقیم، درآمدمشمول مالیات اشخاص حقیقی موضـوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که بارعایت مقررات مربوط تنظیم وارائه شده وموردپذیرش قرارگرفته باشد، خواهدبود.

بانک و صنعت، سازمان امورمالیاتی کشورمی توانداظهارنامه های مالیاتی دریافتی رابدون رســیدگی قبول وتعدادی ازآنهارابراســاس معیارهاوشــاخص های تعیین شــده ویابه طورنمونه انتخاب وبرابرمقررات موردرســیدگی قراردهد.درصــورتی که مودی ازارائه اظهارنامه مالیاتی درمهلت قانونی ومطابق بامقررات خودداری کند، ســـازمان امورمالیاتی کشـــورنســـبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براســـاس فعالیت واطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان ازطرح جامع مالیاتی ومطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. درصورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روزازتاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نســـبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند،اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رســـیدگی قرارمیگیرد،این حکم مانع ازتعلق جریمه هاواعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقررقانونی نیست.
بنابراین باعنایت به مراتب فوق،نکته حائزاهمیت این است که دررسیدگی های آتی برای عملکردسال1398روش تشــخیص علی الراس حذف ورســیدگی هابرمبنای اظهارنامه مودیان صــورت خواهدپذیرفت .برای انجام این مهم،در این قانون تکالیفی نیز برعهده مودیان مالیاتی گذاشته شده که ازجمله آن میتوان به مفادماده95قانون مالیاتهای مستقیم اشاره نمودکه صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفنددفاترویااسنادومدارک حسب موردراکه بارعایت اصول وضوابط مربوط ازجمله اصــول وضــوابط مربوط به تنظیم دفاترتجاری موضــوع قانون تجارت درخصــوص تجار تنظیم میگرددبرای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری واظهارنامه مالیاتی خودرابراساس آنهاتنظیم کنند.
در تبصره اصلاحی ماده قانون مزبور، مهلتی سه ساله از تاریخ ابلاغ قانون به سازمان امور مالیاتی داده شد، تا ظرف این مهلت، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند. با توجه به تاریخ ابلاغ قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 و با در نظر گرفتن این مهم که رسیدگی مالیاتی به عملکرد هر سال مالی، در سال مالی متعاقب صورت می گیرد، به نظر می رسد، مهلت سه ساله مذکور در تبصره ماده 97 (اصلاحی 1394) جهت اعمال مواد قانونی سابق، مردودی و غیرقابل رسیدگی قلمداد کردن دفاترکه نهایتا به «تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات مودیان» منجر می شد، اعمال قراین و ضرایب مالیاتی، و بالطبع تشکیل هیات های سه نفره جهت رسیدگی به دلایل رد دفاتر به پایان رسیده است و رسیدگی مالیاتی الزاما براساس اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در قیاس با اطلاعات حاصل از بانک اطلاعاتی نظام جامع مالیاتی صورت خواهد گرفت.


سازمان امور مالیاتیارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 163
نحستین ، بزرگترین شد قرعه کشی موبایلت اپلیکیشن پرداخت صاپ طرح آرامش پست بانک ایران